2014-2015 – MEN potwierdza zasady finansowania edukacji domowej dla Polonii. Można uczestniczyć w dwóch systemach.

By on sierpień 28, 2015

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie różnicują zasad finansowania, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny jednocześnie w obcym i polskim systemie oświaty, np. w formie edukacji domowej.

W piśmie z dnia 4 grudnia 2014 Departament Kształcenia Ogólnego MEN wyjaśnia, iż: „..spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (…) „niejako podwójnie”, tj. w tzw. systemie domowym na podstawie decyzji dyrektora szkoły działającej w Polsce oraz w systemie stacjonarnym w szkole zlokalizowanej na terenie kraju, w którym uczeń przebywa, nie jest formalnie zakazane.”

Następnie w piśmie z dnia 23 marca 2015 roku Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MEN wyjaśnia, iż forma nauczania domowego jest jedną z wielu dostępnych dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Z kolei w odniesieniu do kwestii finansowania Ministerstwo wyjaśnia, iż:  „Polski system oświaty oferuje dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą różne możliwości edukacji. (…) Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wyłączają możliwości korzystania przez obywatela polskiego, uczęszczającego do szkoły działającej w zagranicznym systemie oświaty, z prawa do nauki w szkole polskiego systemu oświaty, a także nie różnicują zasad finansowania w szkole niepublicznej w przypadku, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny jednocześnie w szkole działającej w systemie oświaty innego kraju i w szkole w polskim systemie oświaty (np. w formie edukacji domowej).”

Stanowisko takie Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN potwierdza również w kolejnym piśmie z dnia 17 listopada 2015 r.