2011 – Ministerstwo nie jest gotowe na egzaminy online

By on sierpień 25, 2011

Zdaniem MEN egzaminy wymagają fizycznej obecności ucznia.

W odpowiedzi na pismo jednej ze szkół odnośnie możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych on-line w miejscu zamieszkania ucznia, Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało odpowiedź odmowną. Wiceminister Mirosław Sielatycki potwierdził formę nauczania domowego, jako jeden ze sposobów kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą oraz wsparcie tej formy edukacji poprzez materiały internetowe. Jednocześnie jednak powołał się na obowiązujące ówcześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów w szkołach publicznych. W przepisach tych nie znaleziono żadnej normy expressis verbis odnoszącej się do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w formie elektronicznej. Ministerstwo uznało jednak, że:

 „Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, wymaga fizycznej obecności egzaminowanego, który składa egzamin przed komisją egzaminacyjną. Ta forma organizacyjna zapewnia potwierdzenie tożsamości ucznia i, co najważniejsze, samodzielność jego pracy”

 Tym samym Ministerstwo poddało w wątpliwość możliwość potwierdzenia danych przez ucznia w przypadku egzaminu on-line oraz niezależności jego pracy podczas egzaminu.